کابل تلفن 6 زوج هوایی 0.6 فویل دار

37,290 تومان

قیمت متر