کابل مفتول 16×1

126,500 تومان

قیمت متر

کابل مفتول مسی 1 در 16 سیم و کابل مشهد