جدول آمپر فاصله برای محاسبه سطح مقطع کابل

برای تامین جریان مصرفی بدون افت ولتاژ در فاصله خواسته شده باید سطح مقطع مناسب کابل را بر اساس جدول آمپر-فاصله انتخاب کنیم.

ستون عمودی فاصله بر حسب متر (m)، ردیف ها سطح مقطع کابل مسی یا معادل آلومینیومی آن بر حسب میلی متر مربع (mm2) و خانه های جدول میزان جریان مجاز بر حسب آمپر (A) است که بدون ایجاد افت ولتاژ می توان مصرف کننده را تغذیه کرد. 

سطح مقطع ¯فاصله¬

10

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

600

700

800

900

1000

مــس

آلومینیوم

1.5

2.5

27

15

7

5

2.5

4

36

25

12

8

6

4

6

46

40

20

13

10

8

6

6

10

58

58

30

20

15

12

10

8

7

6.5

6

5

10

16

77

77

50

33

25

20

16

14

12

11

10

8

7

6

5

5

16

25

100

100

80

53

40

32

26

22

20

17

16

13

11

10

8

8

25

50

130

130

125

83

62

50

41

35

31

27

25

20

17

15

13

12

35

70

155

155

155

115

86

69

57

49

43

38

34

28

24

21

18

17

50

95

185

185

185

156

117

93

78

66

58

52

46

38

32

28

25

23

70

120

230

230

230

222

166

133

111

95

83

74

66

55

47

41

36

33

95

150

275

275

275

275

225

180

150

129

112

100

90

75

64

56

50

45

120

185

315

315

315

315

278

222

185

159

139

123

111

92

89

69

67

55

150

240

355

355

355

355

330

264

220

189

165

147

132

110

94

82

73

66

185

300

400

400

400

400

393

314

267

224

196

174

157

131

112

98

87

78

240

400

465

465

465

465

437

349

291

249

218

194

174

145

124

109

97

87

300

500

550

550

550

550

496

397

331

283

248

220

189

165

141

124

110

99

 

به عنوان مثال کابل مسی با سطح مقطع 16 میلی متر مربع در فواصل کوتاه می تواند 100 آمپر به مصرف کننده سه فاز برق بدهد. اگر مصرف کننده در فاصله 200 متری قرار گیرد، تنها 40 آمپر بدون ایجاد افت ولتاژ از کابل نمره 16 می توان برق گرفت. 

نکته 1: در هر فاصله ای می توان با اندازه حداکثر جریان مجاز که در ستون اول (فاصله 10 متری) تعیین شده، از کابل جریان گرفت. اما هر چه فاصله بیشتر شود ولتاژ برقی که به مصرف کننده می رسد،کاهش می یابد. در مثال بالا اگر کابل 16 در فاصله 10 متری مثلا 380V برق به مصرف کننده 100 آمپری بدهد، در فاصله 200 متری اگر مصرف کننده 100 آمپر از کابل 16 برق بگیرد، ولتاژ بجای 380 به حدود 350 ولت کاهش پیدا می کند. و می تواند باعث اختلال در کارکرد وسیله مصرفی شود.

نکته3: منظور از بدون افت ولتاژ در این مقاله، یعنی افت ولتاژ استاندارد که 2 تا 3 درصد ولتاژ نامی در نظر گرفته می شود. به عنوان مثال اگر برق در سر کنتور 380V باشد، و مصرف کننده 40A جریان با کابل 16 مسی در فاصله زیر 10 متر از کنتور برق بگیرد، افت ولتاژ ناچیز است و تقریبا همان 380V برق را خواهیم داشت. مطابق جدول در فاصله 200 متر هم مجازیم از کابل مسی نمره 16،حداکثر 40A جریان بگیریم. یعنی اگر بیشتر از 40A بگیریم، افت ولتاژ از حد استاندارد بیشتر میشود. برای مصرف کنند سه فاز با ولتاژ نامی 380V، افت ولتاژ قابل قبول حدود 10V است (همان 2-3 درصد). بنابراین وقتی مطابق جدول حداکثر جریان مجاز از کابل را دریافت میکنیم یعنی در مرز خارج شدن از ولتاژ استاندارد قرار داریم. در مثال فوق، اگر در 200 متری از کابل 16، 40A جریان میگریم، ولتاژ سر کابل حدوداً 370V سه فاز می شود که مرز استاندارد است و کشیدن جریان بیشتر از آن افت ولتاژ را از حد مجاز استاندارد خارج می کند.

برای دریافت فایل جدول کلیک نمایید.