اطلاعات تماس


دفتر مرکزی فروش: آخوند خراسانی 14 (10/2 قدیم)

تلفن: 2261 3222 051 9608 3222 051

موبایل: 15 17 377 0915

ایمیل: info@mashhadcable.com


کارخانه: مشهد، شهرکت صنعتی توس، فاز 1

تلفن: 3156 051