سیم افشان 1/5×1

1,081,500 تومان

حلقه 100 متری

سیم افشان 1 در 1.5 سیم و کابل مشهد