سیم افشان 0.75×1

606,900 تومان

حلقه 100 متری

سیم افشان 1 در 0.75 سیم و کابل مشهد