سیم افشان 2/5×1

1,766,200 تومان

حلقه 100 متری

سیم افشان 1 در 2.5 سیم و کابل مشهد