سیم مفتول 0/50×1

459,400 تومان

حلقه 100 متری

سیم مفتول مسی 1 در 0.50 سیم و کابل مشهد