سیم مفتول 0/75×1

670,900 تومان

حلقه 100 متری

سیم مفتول مسی 1 در 0.75 سیم و کابل مشهد