سیم مفتول 1.5×1

1,252,300 تومان

حلقه 100 متری

سیم مفتول مسی 1 در 1/5 سیم و کابل مشهد