کابل آلومینیوم 35+70×3

247,200 تومان

متر

کابل آلومینیوم 3 در 70 + 35 سیم و کابل مشهد