کابل آلومینیوم 70+120×3

411,800 تومان

متر

کابل آلومینیوم زمینی 3 در 120 + 70 سیم و کابل مشهد