کابل آلومینیوم 70+150×3

483,100 تومان

متر

کابل آلومینیوم زمینی 3 در 150 + 70 سیم و کابل مشهد