کابل آلومینیوم 95+185×3

600,100 تومان

متر

کابل آلومینیوم زمینی 3 در 185 + 95 سیم و کابل مشهد