کابل افشان (گرد رشته ای)

تماس بگیرید

قیمت متر

کابل افشان 2 رشته، 3 رشته، 4 رشته و 5 رشته