کابل افشان سه و نیم رشته

تماس بگیرید

قیمت متر

کابل گرد رشته ای 3.5 رشته سیم و کابل مشهد