کابل افشان 150×1

1,107,500 تومان

قیمت متر

کابل افشان گرد رشته ای 150×1

سیم و کابل مشهد