کابل افشان 1×2

2,030,000 تومان

حلقه 100 متری

کابل گرد رشته ای 2 در 1 سیم و کابل مشهد