کابل افشان 10×2

164,800 تومان

متر

کابل افشان گرد رشته ای 2 در 10 سیم و کابل مشهد