کابل افشان 10×3

235,000 تومان

متر

کابل افشان گرد رشته ای 3 در 10 سیم و کابل مشهد