کابل افشان 10×5

386,100 تومان

متر

کابل گرد رشته ای 5 در 10 سیم و کابل مشهد