کابل افشان 120×1

891,000 تومان

قیمت متر

کابل افشان گرد رشته ای 120×1 سیم و کابل مشهد