کابل افشان 16×3

353,300 تومان

متر

کابل افشان گرد رشته ای 3 در 16 سیم و کابل مشهد