کابل افشان 16×4

460,200 تومان

متر

کابل افشان (گرد رشته ای) 4 در 16 سیم و کابل مشهد