کابل افشان 16×5

576,800 تومان

متر

کابل افشان گرد رشته ای 5 در 16 سیم و کابل مشهد