کابل افشان 1.5×4

51,200 تومان

متر

کابل افشان گرد رشته ای 4 در 1.5 سیم و کابل مشهد