کابل افشان 4×2

69,200 تومان

قیمت متر

کابل افشان (گرد رشته ای) 4×2 سیم و کابل مشهد