کابل افشان 6×2

99,100 تومان

متر

کابل افشان گرد رشته ای 6×2 سیم و کابل مشهد