کابل افشان 240×1

1,775,500 تومان

قیمت متر

کابل افشان گرد رشته ای 240×1 سیم و کابل مشهد