کابل افشان 25×3

585,000 تومان

متر

کابل گرد رشته ای 25×3 سیم و کابل مشهد