کابل افشان 25×1

186,600 تومان

قیمت متر

کابل افشان گرد رشته ای 25×1 سیم و کابل مشهد