کابل افشان 25×5

885,000 تومان

متر

کابل افشان گرد رشته ای 5 در 25 سیم و کابل مشهد