کابل افشان 300×1

2,218,000 تومان

قیمت متر

کابل افشان گرد رشته ای 300×1 سیم و کابل مشهد