کابل افشان 35×1

259,200 تومان

قیمت متر

کابل افشان گرد رشته ای 35×1 سیم و کابل مشهد