کابل افشان 35×3

804,800 تومان

متر

کابل گرد رشته ای 35×3 سیم و کابل مشهد