کابل افشان 2.5×4

81,100 تومان

قیمت متر

کابل افشان گرد رشته ای 4 در 2.5

سیم و کابل مشهد