کابل افشان 6×4

185,800 تومان

متر

کابل گرد رشته ای 4 در 6 سیم و کابل مشهد