کابل افشان 1/5×5

63,400 تومان

قیمت متر

کابل افشان گرد رشته ای 5 در 1.5 سیم و کابل مشهد