کابل افشان 2/5×5

100,300 تومان

متر

کابل افشان گرد رشته ای 5 در 2.5 سیم و کابل مشهد