کابل افشان 50×1

368,400 تومان

قیمت متر

کابل افشان گرد رشته ای 50×1 سیم و کابل مشهد