کابل افشان 6×5

233,000 تومان

متر

کابل افشان گرد رشته ای 5 در 6 سیم و کابل مشهد