کابل افشان 70×1

517,900 تومان

قیمت متر

کابل افشان گرد رشته ای 70×1 سیم و کابل مشهد