کابل افشان 95×1

695,200 تومان

قیمت متر

کابل افشان گرد رشته ای 95×1 سیم و کابل مشهد