کابل افشان 10×4

310,400 تومان

متر

کابل افشان گرد رشته ای 4 در 10 سیم و کابل مشهد