کابل برق مفتول 10×4

356,000 تومان

متر

کابل مفتول مسی 4 در 10 سیم و کابل مشهد