کابل برق مفتول 16×4

542,000 تومان

متر

کابل مفتول مسی 4 در 16 سیم و کابل مشهد