کابل تخت آسانسوری 0/75×24

232,000 تومان

قیمت متر

تراول کابل 0.75×24