کابل تخت 25×3

589,000 تومان

قیمت متر

کابل تخت افشان 3 در 25 سیم و کابل مشهد