کابل تخت 35×3

804,800 تومان

قیمت متر

کابل تخت رشته ای 3 در 35 سیم و کابل مشهد