کابل تخت 50×3

1,150,000 تومان

قیمت متر

کابل  3 در 50 تخت افشان سیم و کابل مشهد